PRISINFORMASJON

Normalt faktureres timeforbruk etter medgått tid. Vanlig timesats ligger mellom kr. 1 750 og kr. 2 500 ekskl. 25 % merverdiavgift. I særlige tilfeller vil timeprisen kunne settes høyere. Timesatsen vil blant annet avhenge av sakens art, omfang og kompleksitet.

Klienten kan ha ulike former for rettshjelpsdekning. Dette vil bli undersøkt på forhånd; blant annet gjennom henvendelser til forsikringsselskaper og lignende. Også forholdet til fri rettshjelp vil bli vurdert. Fastpris kan også avtales. Forskudd kan forlanges overført til klientkonto i enkelte tilfeller.