FRI RETTSHJELP


Privatpersoner kan få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. Ordningen med fri rettshjelp gjelder bare i saker som regnes som spesielt viktige for folks velferd. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen.

Fri rettshjelp blir ikke gitt automatisk. Regelverket er komplisert, og noen ganger kan det være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad. Fri rettshjelp kan dekke både utgifter i forbindelse med rettssaker (fri sakførsel) og annen advokatbistand (fritt rettsråd).

Når du går til en advokat, er advokaten forpliktet til å informere deg om fri rettshjelp dersom det kan tenkes at du kommer inn under ordningen. I enkelte saker har advokatene selv myndighet til å innvilge fritt rettsråd.